Begroting 2020

menu

Risico's

Beleid
In het beleidskader 2018-2021 is bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,1 is.

Inventarisatie
Voor de geïnventariseerde risico's in de begroting 2020 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet, vermenigvuldigd met het geldgevolg.

Risicoscorekaart
In de kaart leest u hoeveel risico's we hebben van een bepaalde grootte en hoe vaak deze risico's voorkomen:

De 10 grootste risico’s zijn:

 • open einde regelingen Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet
  Er is een reëel risico dat de uitgaven voor Wmo meer dan evenredig stijgen door vergrijzing, extramuralisering, tariefstijgingen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Risico’s zijn ook hoog voor jeugdzorg door de stijging van de doelgroep jongeren en de complexiteit van de vraagstukken;
 • het niet realiseren van besparingsvoorstellen. Besparingsvoorstellen kunnen worden ingehaald door nieuwe ontwikkelingen;
 • Haansberg-Oost, mogelijke vertraging in de ontwikkeling;
 • wijzigingen in de Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
 • gelden Interbestuurlijk Programma (IBP). De gelden die we ontvingen na het nieuwe Regeerakkoord voor het oppakken van grote maatschappelijke opgaven verwerkten we in de kadernota 2019-2022. Onbekend is of we hier tegenover nog extra taken moeten uitvoeren die we nu niet voorzien;
 • Nieuwe Nobelaer. Door de uitkomst van een Kort Geding ontstaat grote vertraging in de oplevering van de nieuwbouw. Vertraging zorgt voor stijging van de kosten;
 • calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik van onze systemen;
 • ict risico's: we werken met een verouderde ICT infrastructuur. Het risico dat zich problemen voordoen neemt hierdoor toe. Zodra ICT West-Brabant-West de nieuwe infrastructuur installeert daalt dit risico;
 • crisismanagement: kosten door een calamiteit voor rekening van de gemeente;
 • Vosdonk-Noord. De exploitatie van dit gebied loopt door de aankoop van het Fri-Jado terrein door tot 2026. Voor de ontwikkelingen op het gebied van lonen, prijzen, rente en afzetmogelijkheden levert dit risico’s op.