Begroting 2020

menu

Investeringsplan 2020-2023

Naast de investeringen die vanuit 2019 nog doorlopen (zie investeringen 2019) zijn er ook nieuwe investeringen nodig. Welke dat zijn treft u hieronder aan.

Investeringen programma 0 Bestuur en ondersteuning

Afschr.

(bedragen x € 1.000)

termijn

2020

2021

2022

2023

Vervanging audiovisuele apparatuur

Apparatuur bestuurs- en vergadercentrum is naar verwachting in 2023 aan vervanging toe.

10 jaar

-

-

-

100

Projecten informatie en automatisering

Investeringen voor de invulling van informatiebehoefte en ICT-projecten.

5 jaar

-

75

75

75

I-pads gemeenteraad

Iedere 4 jaar vervangen we de I-pads van de gemeenteraad. Loopt gelijk met de raadsperiode.

4 jaar

-

-

33

-

Vervanging digi-tafels + beeldschermen in hal en KCC

De vervanging van digi-tafels en beeldschermen in de publiekshal. Deze vervanging hangt af van de verdere ontwikkeling van de publiekshal.

5 jaar

-

-

25

-

Vervanging klantbegeleidingssysteem (zuil in de hal)

De vervanging van het klantbegeleidingssysteem (zuil in publiekshal). Deze vervanging hangt af van de verdere ontwikkeling van de publiekshal.

5 jaar

-

-

40

-

Vervanging materiaal verkiezingen

Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers.

10 jaar

-

-

25

-

Vervanging mobile devices

Om informatie te delen, samen te werken en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zetten we mobiele apparatuur in.

3 jaar

50

50

50

50

Digitables (grote schermen) B&R

Om een stap te maken in automatisering / digitalisering schaffen we grote bureauschermen aan (1 x bouwkunde, 2 x team CCT, 1 x buitendienst).

5 jaar

18

-

-

-

Vervanging wagenpark (diverse wagens).

Vervanging van een deel van het wagenpark. Vervanging wordt zoveel mogelijk geclusterd in aanschaf van hetzelfde type voertuig, om inkoopvoordeel te behalen.

8 of 10 jaar

120

449

245

-

Totaal programma 0

188

574

493

225

Investeringen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Afschr.

(bedragen x € 1.000)

termijn

2020

2021

2022

2023

Vervanging gladheidmaterieel

Het gladheidmaterieel (zoutstrooiers, rolbezems, sneeuwploegen en zoutmenginstallatie) is aan vervanging toe. Het materieel is versleten. Om de gladheidbestrijding binnen de gemeente uit te voeren is vervanging noodzakelijk.

15 jaar

-

-

250

-

Openbare ruimte

Investeringen in openbare ruimte (in plaats van onderhoud).

40 jaar

1.891

1.836

1.973

1.783

Openbare verlichting

(Vervangings)investeringen openbare verlichting. Vanaf 2020 onderdeel van het investeringsplan naar aanleiding van het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau.

20 jaar

227

227

227

227

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Het GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2020 tot en met 2023 jaarlijks € 100.000.

25 jaar

100

100

100

100

N640 (rotonde, aansluiting, VRI's)

De provincie voert groot onderhoud aan de N640 uit en kijkt ook waar eventueel verkeerskundige verbeteringen nodig zijn. Een rotonde op de kruising N640/Hoevenseweg is zo'n verbetering. Ook worden er bij een aantal kruisingen extra opstelstroken aangebracht en waar nodig de verkeersregelinstallatie (VRI's) vervangen. Van de aanleg van de rotonde, de (aanpassingen aan) andere kruisingen en vervanging van de VRI betaald de gemeente 50%. We ontvangen hiervoor nog een financiële doorrekening van de provincie.

40 jaar

-

700

-

-

N389 (wegvakkentheorie)

De provincie voert groot onderhoud aan de N389 uit en kijkt ook waar eventueel verkeerskundige verbeteringen nodig zijn. Een rotonde op de kruising N389/Zevenbergseweg is zo'n verbetering. De gemeente betaalt 33% van de aanlegkosten. Er zijn nog geen concrete bedragen met de provincie afgesproken.

40 jaar

-

250

-

-

Aanpassing kruising Lichttorenhoofd-Vijfhuizenweg

Aanpassing kruispunt Lichttorenhoofd-Vijfhuizenweg voor een betere doorstroming. Naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeenteraad over ondertunneling voeren wij gesprekken met ProRail en de provincie. We schuiven daarom deze investering door naar 2023.

40 jaar

-

-

-

450

Leurse Haven, zwaaikom

De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. Vanaf 2020 is dit onderdeel van het investeringsplan door het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau.

40 jaar

28

28

28

28

Oeverbescherming 'de Vaart'

De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. Vanaf 2020 is dit onderdeel van het investeringsplan door het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau.

40 jaar

175

175

175

175

Totaal programma 2

2.421

3.316

2.753

2.763

Investeringen programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Afschr.

(bedragen x € 1.000)

termijn

2020

2021

2022

2023

Westpolderplas

Investeringen Westpolderplas. Vanaf 2020 onderdeel van het investeringsplan door het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau.

40 jaar

-

-

-

150

Speeltoestellen

(Vervangings)investeringen in speeltoestellen. Vanaf 2020 is dit onderdeel van het investeringsplan door het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau.

10 jaar

82

137

-

40

Totaal programma 5

82

137

0

190

Investeringen programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Afschr.

(bedragen x € 1.000)

termijn

2020

2021

2022

2023

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2019-2023.

40 jaar

3.130

2.656

2.441

2.134

Totaal programma 7

3.130

2.656

2.441

2.134

Investeringen programma 8 Volkshuisvesting, RO en SV

Afschr.

(bedragen x € 1.000)

termijn

2020

2021

2022

2023

Digitables (grote schermen)

Vervanging in 2022 en 2024 van de grote schermen voor de bouwplantoetsers, constructeurs en toezichthouders bouw.

5 jaar

-

-

35

-

Totaal programma 8

0

0

35

0