Begroting 2020

menu

Voorzieningen

De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2020-2023 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2020.

Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2020 is als volgt:

Toevoeging

Stand

ten laste van

Aanwending

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

exploitatie

of vrijval

31-12-2020

Onderhoudsvoorzieningen

18.425

3.643

6.684

15.385

Overige voorzieningen

10.762

978

3.490

8.249

Voorziening Grondbedrijf

2.850

1.000

427

3.423

Totaal voorzieningen

32.037

5.621

10.601

27.057

De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.

We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2020 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.