Begroting 2020

menu

Totaal overzicht per programma

Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2020. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2018 en de gewijzigde begrotingscijfers 2019 na tweede bestuursrapportage 2019. De verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht lichten we verder toe.

Programma

Jaarrekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en Ondersteuning

10.112

8.789

-1.322

4.513

1.775

-2.738

3.209

1.520

-1.690

1. Veiligheid

3.181

143

-3.039

3.526

57

-3.468

3.607

72

-3.536

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

7.798

2.447

-5.351

6.257

2.544

-3.712

7.403

2.835

-4.567

3. Economie

304

209

-95

431

352

-79

408

174

-234

4. Onderwijs

6.054

162

-5.892

6.708

1.153

-5.556

6.673

1.148

-5.525

5. Sport, Cultuur en Recreatie

12.143

569

-11.575

10.863

1.980

-8.883

11.063

1.506

-9.557

6. Sociaal Domein

44.873

8.151

-36.722

49.546

11.071

-38.475

48.065

11.388

-36.677

7. Volksgezondheid en Milieu

10.146

9.709

-437

10.899

9.491

-1.408

13.493

13.007

-487

8. Volkshuisvesting*

12.939

16.185

3.246

15.380

14.242

-1.137

23.467

21.665

-1.803

Subtotaal programma's

107.550

46.364

-61.185

108.121

42.664

-65.457

117.389

53.314

-64.075

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen

-

8.476

8.476

-

8.534

8.534

-

8.908

8.908

Uitkering Gemeentefonds

-

59.480

59.480

-

63.957

63.957

-

66.074

66.074

Dividenden

-

25

25

-

28

28

-

12

12

Saldo financieringsfunctie

1.431

141

-1.290

1.329

41

-1.288

1.221

197

-1.025

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

1.431

68.122

66.691

1.329

72.560

71.231

1.221

75.191

73.969

Overhead

13.494

2.901

-10.593

13.610

2.653

-10.957

13.831

2.687

-11.144

Vennootschapsbelasting

-131

-

131

168

-

-168

120

-

-120

Post onvoorzien

-

-

-

-

-

-

250

-

-250

Totaal saldo van baten en lasten

122.344

117.387

-4.956

123.227

117.877

-5.351

132.811

131.191

-1.620

Toevoeging en onttrekkingen reserves

6.189

8.279

2.090

9.347

10.403

1.056

2.286

3.905

1.620

Resultaat

128.533

125.666

-2.866

132.574

128.280

-4.295

135.097

135.097

0

Incidentele lasten en baten

8.627

10.929

2.302

3.060

3.585

525

1.316

894

-422

Resultaat structureel

119.906

114.737

-5.168

129.514

124.695

-4.820

133.781

134.203

422

*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing