Begroting 2020

menu

Risico's

De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen zonder dat we een beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. In de tabel geven we aan:

  • het actuele risicoprofiel van de grondexploitaties;
  • het noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van de risicoberekening;
  • de verwachte exploitatieresultaten;
  • het aantal m² grond dat in eigendom is.

(bedragen x € 1.000)

risicoprofiel 1-1-2020

Bruto benodigd weerstandsvermogen

Prognose resultaat

voorraad gronden m²

Grondexploitaties

24.465

8.570

4.375

578.993

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s leest u hier. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is. Uit dit overzicht blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s’ toereikend is.