Begroting 2020

menu

Richtlijnen kaders begroting 2021 van de gemeenschappelijke regelingen

Algemene financiële richtlijn 8 vloeit voort uit de op 1 juli 2019 door de gemeenteraad aangenomen motie Verbonden partijen. In de vergadering van de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen is de motie door ons onder de aandacht gebracht. Ook is de motie in september 2019 in regionaal verband besproken met de wethouders financiën. De wethouders herkennen de noodzaak om te bezuinigen. Zij zijn er geen voorstander van om de gemeenschappelijke regelingen drie scenario's (5-10-15%) in beeld te laten brengen. De wethouders vinden dat er per gemeenschappelijke regeling maatwerk nodig is.

In het Beleidskader zijn de beleidsuitgangspunten en doelstellingen vastgelegd over regionale samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen is een uitwerking hiervan. Deze nota stelde de gemeenteraad op 23 juni 2015 vast. Spelregel 4 van de nota bepaalt dat ‘jaarlijks in november de deelnemers van de gemeenschappelijke regelingen richtlijnen aan de verbonden partij stuurt waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden’.

Hieronder leest u de financiële richtlijnen.

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer.

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

3. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen.

Met name wordt aandacht gevraagd voor: een overzicht van incidentele lasten en baten per programma, een specificatie van lasten en baten per programma, het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting, het opnemen van (prestatie) indicatoren en de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van het eigen en vreemd vermogen.

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing1.

6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenland Product (BBP) uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 inclusief meerjarenraming1.

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

8. Consequenties in beeld te brengen van het verlagen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling (ten opzichte van de begroting GR 2020) met 5, 10 en 15% voor de dienstverlening en de bijdrage aan de maatschappelijke effecten zoals opgenomen in onze gemeentelijke begroting.

9. Binnen een jaar na wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten bestaande regelingen aangepast zijn aan de wetswijziging.

Voor de gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant (RWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst (OMWB), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Regionale Ambulancevoorziening (RAV), West-Brabants Archief (WBA), het Werkvoorzieningschap (WVS) en het Werkplein nemen we ook beleidsmatige richtlijnen op.