Begroting 2020

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied - 2

Beheren op Niveau
Voor het onderhoud van de openbare ruimte leggen we de kwaliteitsniveaus vast en hoeveel geld daarvoor nodig is.
Deze normering sluit aan op de normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen. We streven naar het handhaven van de volgende kwaliteitsniveaus:

gewenst kwaliteitsniveau

  • Centrumgebied

4

  • Bijzondere omgeving

4

  • Groengebieden

4

  • Hoofdwegenstructuur

3

  • Fietspaden

4

  • Woonwijken

3

  • Buitengebied

2

  • Bedrijventerrein

3

Jaarlijks beoordelen we of we voldoen aan de kwaliteitsniveaus die de raad vaststelde. Iedere twee jaar vindt op basis van de staat van de verhardingen, de marktontwikkelingen en de groei van de gemeente een herberekening plaats van de middelen voor het onderhoud op de lange termijn. Hieruit volgt ook de jaarlijkse storting in de voorziening Beheren Op Niveau Verhardingen. In 2020 onderzoeken we welke bedragen nodig zijn. Wanneer nodig passen we de bedragen in het investeringsplan en het stortingsbedrag in de voorziening aan voor de begroting 2021.

Wegbeheer
Bij de kadernota is besloten om een besparing te realiseren op de voorziening BON verhardingen van € 250.000 per jaar. We streven naar bovenstaande kwaliteitsniveaus van het openbaar gebied. Om de besparing te realiseren onderzoeken we of we meer risicogestuurd moeten gaan onderhouden in plaats van planmatig onderhoud. We accepteren daarbij dat we tijdelijk onder de gewenste kwaliteitsniveaus komen. Daarbij geldt uiteraard dat de veiligheid van het openbaar gebied voorop staat.

Groenbeheer
We koppelen grootschalige werkzaamheden in het openbaar groen aan de planning voor werkzaamheden aan de weg en/of riool. De kosten hiervoor nemen we op in de exploitatiebegroting. Voor 2020 zijn er geen aparte grootschalige vervangingen gepland. Waar nodig vervangen we groen tegelijk met reconstructies van straten. Voor de reguliere vervanging van groen (inboet) is budget in de exploitatiebegroting opgenomen.

Openbare verlichting
In 2019 startten we met het per wijk vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige LED-verlichting. We zetten dit de komende jaren voort. Welke wijken hiervoor in aanmerking komen hangt af van de leeftijd van de armaturen en de te realiseren energiebesparing. We leveren hiermee een bijdrage aan de CO2-reductie. Tegelijk maken we zo het beheer van de openbare verlichting eenvoudiger doordat we minder verschillende armaturen gebruiken.

Leurse Haven
Provincie, waterschap en gemeente discussiëren al jaren over de vraag wie en waarvoor (juridisch) verantwoordelijk is bij het onderhoud van de Leurse Haven. Dit houdt verband met de vaarwegfunctie van deze watergang. In 2019 inventariseerden gemeente en het waterschap samen de mogelijke onderhoudsmaatregelen en kosten voor de komende jaren. Zij constateerden onder ander dat de beschoeiing slecht is en moet worden vervangen. Waarschijnlijk moet de gemeente een groot deel van de kosten betalen. Hiervoor nemen we voor meerdere jaren bedragen op in het investeringsplan. Ook is beperkt uitbaggeren nodig.

Westpolderplas
De Westpolderplas is aangewezen als zwemwater. De jaarlijkse terugkeer van blauwalg is een groot probleem. Onderzoek naar de toekomst van de Westpolderplas en de bestrijding van blauwalg is hiervoor nodig. Na advies bij een expert voeren we in overleg met het waterschap in 2020 tijdens het zwemseizoen een onderzoek uit. De kosten bedragen € 95.000. Het waterschap betaalt € 50.000. De gemeente betaalt het overige deel. De kosten voor eventuele maatregelen zijn nog niet bekend. Bij de behandeling van de kadernota zegden we toe het onderzoek in fasen uit te voeren en te bekijken of het onderzoek goedkoper kan.

Sloten en waterlopen
In het Slootbeheerplan beschrijven we de verdeling van de werkzaamheden over gemeente en waterschap. We volgen de planning van het waterschap.

Riolering
In februari 2019 stelde de gemeenteraad het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2019-2023 vast. Het vernieuwde VGRP bevat een meerjarenplanning voor het groot onderhoud van de verschillende rioleringssystemen. Ook werken we aan het in beeld brengen van de maatregelen die nodig zijn om Etten-Leur klimaatbestendig te maken.

In het vastgestelde VGRP berekenen we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Voor een stabiel tarief voor onze inwoners over een langere periode hebben we de voorziening riolering.

Afvalbeheer
In februari 2019 stelde de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid 2020 vast. We sluiten aan bij de landelijke richtlijn 'Van afval naar grondstof". Voor 2020 streven we naar maximaal 100 kg restafval per inwoner.

Voor het inzamelen van restafval en papier plaatsen we in principe bij appartementcomplexen ondergrondse collectieve afvalcontainers. De bewoners van deze complexen kunnen het GFT afval kwijt in bovengrondse collectieve afvalcontainers. Ook zamelen we op centraal gelegen verzamelplaatsen in de wijk glas, kunststof, textiel en blik in. Op diverse plaatsen staan speciale afvalcontainers voor incontinentiemateriaal. De kosten nemen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.