Begroting 2020

menu

Begroting 2020

Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

0. Bestuur en ondersteuning

4

4

4

4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4

4

4

4

5. Sport, cultuur en recreatie

3.556

3.553

3.513

3.562

6. Sociaal domein

2.520

2.271

2.319

2.318

7. Volksgezondheid en milieu

43

43

43

43

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2

2

2

2

Totaal

6.129

5.877

5.885

5.933