Begroting 2020

menu

Reserves

De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2020-2023 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2020.

Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2020 is als volgt:

Toevoeging

Vermindering

Stand

ten laste van

ten gunste van

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

exploitatie

exploitatie

31-12-2020

Algemene reserves*

7.331

215

332

7.214

Bestemmingsreserves (dekking)

18.275

0

852

17.423

Bestemmingsreserves (overig)

1.854

0

312

1.542

Reserves Grondbedrijf

9.859

2.071

2.410

9.520

Totaal reserves

37.319

2.286

3.905

35.699

* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2019 van € 4.295.000.

De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.

We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2020 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.