Begroting 2020

menu

Kengetallen en de financiele positie van de gemeente

In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen.

Met behulp van de kengetallen geven we inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen geven alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld van de financiële positie van de gemeente.

In de tabel staan de kengetallen voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021‑2023. Door ook de kengetallen uit de rekening 2017 en 2018 en de begroting 2019 op te nemen, krijgen we een beeld van het verloop van de kengetallen.

Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Categorie

Begroting

Begroting

Begroting

Categorie

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2023

1. Netto schuldquote zonder *

49%

53%

57%

65%

A

74%

66%

66%

A

1. Netto schuldquote met *

46%

51%

55%

64%

A

73%

66%

65%

A

2. Solvabiliteitsratio

29%

26%

22%

19%

C

19%

20%

21%

B

3. Grondexploitatie

14%

9%

6%

7%

A

7%

5%

7%

A

4. Structurele exploitatieruimte

0%

-4%

-4%

0%

B

0%

1%

1%

A

5. Belastingcapaciteit

91%

90%

90%

117%

C

116%

114%

113%

C

* correctie doorgeleende gelden

Als we de kengetallen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding beoordelen, zien we een lichte verbetering van de financiële positie. De begroting is vanaf 2020 weer structureel in evenwicht, maar er zijn ook risico’s en onzekerheden die hier invloed op hebben. De daling van de solvabiliteit stabiliseert zich, maar verbetert nog niet. De schuldpositie stijgt nog tot in 2021, maar gezien de renteontwikkelingen en de omvang van de schulden is het risico beperkt. De belastingcapaciteit stijgt wel fors als gevolg van stijging van de onroerendezaakbelasting en afvaltarieven1.

Om te beoordelen of de waarden van de kengetallen risicovol zijn of niet worden signaleringswaarden gebruikt. Categorie A is het minst risicovol en categorie C is het meest risicovol. Meer uitleg over deze signaleringswaarden leest u hier.