Begroting 2020

menu

Renteschema

De commmissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) adviseert om onderstaand renteschema op te nemen.

(bedragen x € 1.000)

begroot 2020

1. De externe rentelasten over korte en lange financiering

1.286

2. Rentelasten verwacht financieringstekort

70

3. De externe rentebaten

-46

Saldo rentelasten en rentebaten

1.310

4. De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-156

5. De rente van projectfinancieringen die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

-156

Aan taakvelden toe te rekenen rente

1.154

6. Rente over eigen vermogen

-

7. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

8. Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.154

9. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-1.287

10. Renteresultaat op het taakveld treasury

-133

Uit dit schema valt het volgende op te maken:

1. de totale rentelasten over de huidige leningen bedragen € 1.286.000;

2. om in 2020 alle uitgaven te kunnen betalen verwachten we te moeten lenen. De rentelasten hiervan begroten we op € 70.000;

3. de totale rentebaten begroten we op € 46.000. De netto rentelast bedraagt daardoor € 1.310.000;

4. we rekenen € 156.000 toe aan de grondexploitaties (1,62% over een boekwaarde van € 9.620.000);

8. de netto rentelast bedraagt € 1.154.000. De boekwaarde van de activa bedraagt € 128.700.000. De omslagrente is daarmee 0,90%. We ronden deze af op 1,0%;

9. aan overige activa rekenen we € 1.287.000 toe (1,0% over een boekwaarde van € 128.700.000);

10. het renteresultaat bedraagt € 133.000 (het verschil tussen de 1,0% en 0,90%). Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo.