Begroting 2020

menu

Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas geeft inzicht in de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting) per gemeente en de positie die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Etten-Leur wil tot de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant horen. Op basis van de COELO-atlas 2019 (tarieven 2019) neemt Etten-Leur de derde plaats in. Door de stijging van de onroerendezaakbelasting van de kadernota, de stijging van de rioolheffingen en de forse stijging van de afvalstoffenheffingen1 is het de vraag op welke positie we in 2020 uitkomen. We weten dit bij de volgende COELO-atlas, als ook de woonlastenontwikkelingen van andere gemeenten bekend zijn.

In het volgende overzicht staan de tarieven voor 2019 en 2020 voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en de hondenbelasting. De onroerendezaakbelasting (OZB) nemen we niet mee, omdat de (individuele) waardeontwikkelingen de hoogte van de belasting beïnvloeden. Ook andere lokale heffingen nemen we niet mee, omdat deze minder vaak voorkomen.

Lokale heffing inwoners

2019

2020

Rioolheffing

Vast bedrag

203,64

219,60

Per m³ > 500 m³

0,29

0,31

Afvalstoffenheffing*

Vast bedrag

156,00

355,68

Aanbieding container restafval

6,00

6,00

Hondenbelasting

Eerste hond

54,84

55,68

Andere honden

136,92

139,20

Lokale heffing bedrijven

2019

2020

Reinigingsrecht*

Vast bedrag

145,20

305,52

Aanbieding container restafval

6,00

6,00

* In de tabellen zijn tarieven verwerkt voor afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten die medio september in het kader van een aanbesteding zijn aangeboden. De aangeboden tarieven veroorzaken een aanzienlijke toename van de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten in de begroting. De aanbesteding is op het moment van opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven staan dus nog niet vast.