Begroting 2020

menu

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
In de tabel leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft:

weerstandscapaciteit

Prognose saldo rekening 2019

-4.295.000

Algemene risicoreserve (*)

5.700.000

Reserve exploitatierisico’s

7.700.000

Onbenutte belastingcapaciteit

3.100.000

Post onvoorzien

250.000

Stille reserves

p.m.

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

12.455.000

(*) Uitgangspunt voor de bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve bij het opstellen van de begroting 2019 na aftrek van de claims die al op deze reserve rusten.

Benodigde weerstandscapaciteit
We voerden een risicosimulatie uit. Uit deze simulatie volgt dat het 90% zeker is dat we alle risico’s kunnen opvangen met een bedrag van € 8.876.000. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

Ratio van het weerstandsvermogen
De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de risicosimulatie is de ratio 1,4.

Bij de jaarrekening 2018 bedroeg de weerstandsratio 2,2. De belangrijkste oorzaken voor de daling van de ratio is het hogere bedrag dat nodig is om risico’s op te vangen en het verwacht tekort van € 4,3 miljoen in 2019. Dat zorgt ervoor dat er minder reserves beschikbaar zijn om risico’s op te kunnen vangen.

Ratio van het weerstandsvermogen zonder reserve exploitatie risico's en onbenutte belastingcapaciteit
Bij de berekening van de weerstandscapaciteit houden we rekening met de reserve exploitatierisico (€ 7.700.000). De reserve is voor de dekking van risico’s die zich kunnen voordoen bij de ontwikkeling en uitvoering van (nog niet) in ontwikkeling genomen plannen van het grondbedrijf. Het opvangen van algemene risico's is strijdig met het doel van deze reserve.

Bij de berekening van de weerstandscapaciteit houden we ook rekening met de onbenutte belastingcapaciteit (€ 3.100.000). De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de mogelijkheden die de gemeente heeft om de belastingopbrengsten te verhogen. Dit is strijdig met de doelstelling om te behoren tot de vijf goedkoopste gemeenten van West-Brabant en heeft gevolgen voor onze inwoners en bedrijven.

Wanneer we de reserve exploitatierisico's en de onbenutte belastingcapaciteit bij de berekening van het weerstandsvermogen buiten beschouwing laten is de ratio 0,2.

In het Beleidskader 2018-2021 is bepaald dat de ratio minimaal 1,1 moet zijn.

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

1,0 < x < 1,4

Voldoende

0,8 < x < 1,0

Matig

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende