Begroting 2020

menu

Indicatoren

In de programma's nemen we de verplichte beleidsindicatoren op uit Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De overige verplichte indicatoren uit het BBV nemen we hier op:

Overige verplichte indicatoren

waarde

eenheid

Formatie Fte

2020

6,8

per 1.000 inwoners

Bezetting Fte

2020

6,6

per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

2020

591

euro per inwoner

Externe inhuur

2020

8,7

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

2020

10,4

kosten overhead als % van de totale lasten