Begroting 2020

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied - 1

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Kapitaalgoederen onderhoud openbaar gebied’ de volgende (beheer)plannen:

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Beheren op Niveau

2006, normen herbevestigd in beleidskader 2018-2021

Op basis van weginspecties rekenen we in 2020 de meerjarenraming opnieuw door

Bepaald per beheerlocatie, zoals woonwijken, centrumgebied en buitengebied

Nee

Groenbeleidsnota

2013

Na besluit omgevingsvisie

De Groenbeleidsnota richt zich op de belangrijke groenstructuren en de kwantiteit van het aanwezige openbaar groen

Nee

Beleidsplan openbare verlichting

2013

2020

Verschillend

Nee

Slootbeheerplan

2012

2020

Normen vanuit het baggerplan van Waterschap Brabantse Delta

Nee

Verbreed Gemeenteijk Rioleringsplan (VGRP)

2019

2023

Normen zoals vastgelegd in de documentatie van RIONED (platform voor rioolzorg)

Nee

Gemeentelijk Afvalbeheerplan

2019

2026

Landelijke richtlijn van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar

Nee