Begroting 2020

menu

Geprognosticeerde balans 2020

We geven inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de geprognosticeerde balans 2020, het EMU-saldo en de reserves en voorzieningen. De financiële positie geeft een beeld van hoe financieel gezond de gemeente is.

In onderstaande tabel geven we op basis van de begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2020 en de meerjarenraming weer.

(bedragen x € 1.000)

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Materiële vaste activa

125.500

143.900

150.200

143.500

137.600

Financiële vaste activa

3.600

3.100

2.800

2.500

2.200

Vlottende activa

9.600

13.000

11.400

9.000

9.000

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal activa

138.700

160.000

164.400

155.000

148.800

Vaste passiva (reserves)

37.400

35.700

36.200

35.600

36.100

Voorzieningen

32.100

27.000

21.700

19.500

14.900

Schulden

69.200

97.300

106.500

99.900

97.800

Langlopende schulden (huidige leningportefeuille)

56.500

45.500

38.000

30.000

21.000

Langlopende schulden (nieuwe financiering)

-

40.800

57.500

58.900

65.800

Kortlopende schulden (nieuwe financiering)

12.700

11.000

11.000

11.000

11.000

Overig

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal passiva

138.700

160.000

164.400

155.000

148.800