Begroting 2020

menu

Kostendekkendheid tarieven

We nemen een overzicht op hoofdlijnen op van de diverse heffingen. Dit is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We laten zien hoe we er voor zorgen dat de tarieven niet hoger dan kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zijn dan de verwachte kosten.

Overhead
Bij de kosten houden we rekening met een opslag van 76% voor overhead op de loonkosten en de kosten van inhuur derden. Meer informatie en uitleg over overhead leest u hier.

Compensabele BTW
Voor overheidstaken declareren gemeenten de BTW die ze betalen bij het BTW-compensatiefonds. Denk hierbij aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per saldo geen kostenpost voor de gemeente. De gemeenten voeden het BTW-compensatiefonds zelf. Hiervoor zijn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds.

Door deze korting op het Gemeentefonds mag de gemeente het BTW-bedrag in de berekening van het tarief meenemen.