Begroting 2020

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen gebouwen

De gemeente kent voor het onderhoud gebouwen het volgende beheerplan:

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke objecten

2018

2019/2020

Zie hieronder

Nee

Het college stelt elk jaar de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke objecten vast (MJOP). Het MJOP is de leidraad om het geplande groot onderhoud aan de gemeentelijke objecten gestructureerd uit te voeren. In de onderhoudsplanning maken we een inschatting van de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende tien jaren. Voor de inzet van het gemeentelijk vastgoed hanteren we het accommodatiebeleid als leidraad.

We hanteren voor het onderhoud van gebouwen de volgende kwaliteitsniveaus: 

gewenst kwaliteitsniveau

Gemeentelijke panden

Goed = voldoen aan alle wet- en regelgeving en beperkte hoeveelheid achterstallig onderhoud.

Gemeentelijke panden die worden gesloopt, gerenoveerd of verkocht

Minimum = alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud dat nodig is om het gebouw veilig en volgens wet- en regelgeving te gebruiken.

Onderhoud kapitaalgoederen elektrische installaties gemeentelijke objecten

We hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van elektrische installaties van gemeentelijke objecten te borgen. Om aan deze eis te voldoen hanteren we de NEN 3140-norm. We brachten de lokale gevolgen, de procedures en risico’s in beeld in een “Zorgsysteem Beheersing Elektrische Bedrijfsvoering NEN 3140”. Binnen dit zorgsysteem is onder andere bepaald dat we alle installaties en aansluitingen periodiek inspecteren en personen aanwijzen in hoeverre zij werkzaamheden aan de elektrische installaties mogen uit voeren. We verwachten dat het college dit zorgsysteem eind 2019 vast stelt. Voor de benodigde financiële middelen beschikken we over de voorziening veiligheid elektrische installaties.