Begroting 2020

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen

In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Klein onderhoud gymlokalen

-2

-19

-17

-17

-18

Groot onderhoud inventaris gymlokalen

28

28

28

28

28

Afschrijvingen gymlokalen

7

7

0

0

0

Klein onderhoud sportaccommodaties

431

378

381

383

386

Groot onderhoud sportaccommodaties

383

358

358

358

358

Afschrijvingen sportaccommodaties

361

361

361

361

361

Totaal

1.208

1.114

1.111

1.113

1.115

In de tabel leest u het verloop van de voorziening sportaccommodaties:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

2.151

2.415

1.452

1.395

1.724

Stortingen

383

358

358

358

358

Verminderingen

119

1.320

415

29

29

Stand 31 december

2.415

1.452

1.395

1.724

2.054

In de tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

146

159

161

161

145

Stortingen

28

28

28

28

28

Verminderingen

16

26

28

44

44

Stand 31 december

159

161

161

145

128