Begroting 2020

menu

Project Nieuwe Nobelaer

Stand van zaken tweede bestuursrapportage 2019

Realiseren van maatschappelijke effecten
Door de raadsbesluiten van 11 februari 2014, 22 februari 2016, 8 november 2016 en 30 oktober 2018 om nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer te realiseren op het Banakker-terrein worden de effecten gerealiseerd met betrekking tot:

  • de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd;
  • alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter bevordering van de sociale cohesie;
  • er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer

Politiek-bestuurlijk en draagvlak
Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot aangezien de genoemde raadsbesluiten bijna unaniem zijn genomen. De overleggroep met de omgeving spreekt zich ook positief uit over de planvorming.

Algemene en externe omgeving
Met de inwoners communiceren we via de overleggroep omgeving, social media, nieuwsbrieven en website over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. We leggen het openbaar gebied gefaseerd aan.
De eerste fase tussen het nieuwe zwembad en het nog te realiseren Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer is opgeleverd. Na de sloop van het oude zwembad startte de tweede fase inrichting van het openbaar gebied (het gedeelte oude zwembad). Deze tweede fase is in mei 2019 opgeleverd. Het laatste gedeelte openbaar gebied richten we pas in na de bouw van Nieuwe Nobelaer.

Veiligheid
Niet van toepassing

Financiën
De raad besloot op 22 februari 2016 om het taakstellend krediet voor de realisatie van de nieuwbouw opnieuw vast te stellen. De aanbesteding voor de bouw is in oktober 2017 gestart. Vanwege de sterk aangetrokken bouwmarkt bleek al snel dat het beschikbaar gestelde budget waarschijnlijk niet toereikend is. We bespraken dit met de raad in december 2017. Besloten werd de inmiddels gestarte aanbesteding door te zetten en voordat gunning plaatsvindt, het aanbestedingsresultaat met de raad te bespreken.
Uiteindelijk is in de Europese niet-openbare aanbesteding één inschrijving ontvangen. Naar onze mening was dit geen inschrijving waarop gunning van de opdracht kan plaatsvinden. Duidelijk was dat het huidige budget voor het hele project (Banakker, Nieuwe Nobelaer en inrichting openbaar gebied) ontoereikend is in de huidige marktsituatie. We stelden in oktober de raad daarom voor extra budget voor het project beschikbaar te stellen. Op 30 oktober 2018 besloot de raad het gevraagde extra budget beschikbaar te stellen.

Planning
Naar aanleiding van ons besluit om de lopende aanbesteding in te trekken en een nieuwe Europese niet-openbare aanbesteding te starten heeft de inschrijver op 29 november 2018 een kort geding tegen ons aangespannen. De uitkomst van het kort geding is met de gemeenteraad in een vertrouwelijke bijeenkomst besproken. Om het vonnis van de rechtbank uit te voeren namen we een besluit over de vervolgstappen. Deze vervolgstappen hebben we inmiddels afgerond. De conclusie was dat wij het besluit handhaven om de lopende aanbesteding in te trekken en een nieuwe Europese niet-openbare aanbesteding te starten. Als gevolg hiervan heeft de inschrijver opnieuw tegen ons een kort geding aangespannen. De uitkomst hiervan verwachten we in oktober en dit bepaalt de verdere planning van het project. Voorlopig houden we aan dat we medio 2021 de nieuwbouw opleveren.

Kwaliteit uitvoering
De raad volgt de kaders van het proces van de nieuwbouw via hun klankbordgroep. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en ad hoc wanneer daarvoor aanleiding is.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners
Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. We hebben daarvoor een projectorganisatie opgezet. We betrekken de Stichting Nieuwe Nobelaer (SNN) daarbij intensief en SNN participeert mee in alle fasen van het project.

Risico's
We baseerden de ramingen op het budget. Deze zijn afhankelijk van het werkelijke aanbestedingstraject voor het totale project. De stijgende kosten zorgen voor een hogere exploitatielast. Door het tweede kort geding is het resultaat van de aanbesteding nog onbekend. Het project loopt hierdoor mogelijk vertraging op.