Begroting 2020

menu

Algemene ontwikkelingen

In deze paragraaf geven wij naast de verplichte toelichting op het grondbeleid, ook een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus. Naast de algemene ontwikkelingen lichten we ook de projecten binnen de Structuurvisie Plus toe. Na deze toelichting benoemen we de risico’s.

De Structuurvisie Plus 2020 geeft een beeld van de veranderingen in het bestaand stedelijk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2020. Voor alle projecten maakten we een planning en een berekening van kosten en inkomsten (het uitvoeringsprogramma). Elk jaar informeren we de gemeenteraad bij de jaarrekening over de stand van zaken. We werken aan een omgevingsvisie. De nota ‘Grondbeleid’ passen we tegelijk aan. 

Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2019

In 2019 verwachten we voor € 440.000 minder aan grond voor woningbouw te verkopen. Deze verkopen vinden later plaats.
De verkoop van bedrijfsgrond loopt voor op de planning. We verwachten in 2019 € 2 miljoen meer aan bedrijfsgrond te verkopen. Deze verkopen waren in latere jaren gepland, waardoor de verkopen in deze jaren afnemen.