Begroting 2020

menu

Beleid en ontwikkelingen

Lokale heffingen
De tarieven van de lokale heffingen passen we jaarlijks op basis van de kadernota aan. Volgens de kadernota 2020-2023 gaan we voor de onroerendezaakbelasting uit van een opbrengststijging van 4,3%. Voor de reinigingsheffingen en rioolheffingen is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Voor de tariefstijging van de belastingen gaan we uit van cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. Voor deze begroting is dat 1,5%.

Leges
De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. We zorgen er voor dat de tarieven voor de leges niet hoger dan kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zijn dan de verwachte kosten.
Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het grootste deel van de legeskosten bestaat uit loonkosten. We baseren ons op de cijfers die het CPB gepubliceert over de ‘prijs overheidconsumptie, beloning werknemers’. Op basis van deze aannames bedraagt de indexering van de totale loonkosten voor 2020 3,2%.

Kwijtschelding
Onder bepaalde voorwaarden verlenen we kwijtschelding voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm. Vanaf 2020 berekenen we de kosten voor kwijtschelding door in de riool- en afvaltarieven.