Begroting 2020

menu

Renterisiconorm

Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, schrijft de Wet financiering decentrale overheden de renterisiconorm voor. De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een rente-vast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begrotingstotaal 2020

135.097

128.992

134.536

130.803

Renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal

27.019

25.798

26.907

26.161

Aflossingen geldleningen

11.000

7.500

8.000

9.000

Ruimte onder de renterisiconorm

16.019

18.298

18.907

17.161

Uit de tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm.