Begroting 2020

menu

Geraamde inkomsten

De begrote opbrengst per belastingsoort van de lokale heffingen is in 2020 € 23.540.000.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Belastingsoort (Bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

Onroerendezaakbelasting

8.199

8.273

8.629

Reinigingsheffingen*

3.632

4.233

7.867

Rioolheffingen

4.110

4.069

4.183

Hondenbelasting

227

230

234

Lijkbezorgingsrechten

101

107

92

Precariobelasting

50

36

46

Leges omgevingsvergunningen

792

867

848

Overige leges

875

665

628

Marktgelden

34

46

48

Parkeerbelasting

591

644

965

Totaal

18.611

19.170

23.540

* In de tabellen zijn tarieven verwerkt voor afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten die medio september in het kader van een aanbesteding zijn aangeboden. De aangeboden tarieven veroorzaken een aanzienlijke toename van de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten in de begroting. De aanbesteding is op het moment van opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven staan dus nog niet vast.