Begroting 2020

menu

Bedrijfsvoering

In de kadernota nam de gemeenteraad een aantal besparingsmaatregelen op om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren. De organisatie zou aan het totaal een besparing bijdragen van € 300.000. Noodzakelijk onderhoud van het functieboek levert extra kosten op van € 126.000. Om dit budgetneutraal te verwerken, voegen we dit bedrag toe aan de taakstelling. Vanuit bedrijfsvoering wordt dus een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen van € 426.000. Een andere bezuiniging op de bedrijfsvoering van € 67.000 door het terugnemen van taken van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verwerken we in programma 7.

We verwachten dit bedrag te realiseren door een aantal vrijkomende vacatures niet te vervangen en een verlaging van het budget voor het uitbesteden van werkzaamheden. Het niet invullen van vacatures verhoogt de druk in de organisatie aanzienlijk, maar we vinden dat ook vanuit de bedrijfsvoering nog een keer moet worden bijgedragen aan het verminderen van de tekorten. Verdere besparing op de bedrijfsvoering, en dan met name personeel, kan alleen als het bestuur besluiten neemt over het niet uitvoeren van beleidstaken.