Begroting 2020

menu

Besluitvorming

Op 4 november 2019 stelde de gemeenteraad de begroting 2020 ongewijzigd vast.

De raad besloot:

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019 welke is opgenomen in de begroting 2020.

2. In te stemmen met de in de 2e bestuursrapportage 2019 opgenomen wijzigingen in de kredieten (zie paragraaf investeringen).

3. De 4e begrotingswijziging 2019, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2019, vast te stellen.

4. De programmabegroting 2020 op basis van voorgaande beslispunten vast te stellen.

5. Het investeringsplan 2020-2023 vast te stellen en alle investeringskredieten voor 2020 beschikbaar te stellen.

6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 in de begroting.

Ook werden een aantal toezeggingen gedaan:

Het college geeft aan zich te houden aan de herplantplicht voor bomen op de beschermde bomenlijst. Van de reserve Beheren op Niveau, die € 330.000 bedraagt, wordt € 65.000 gelabeld voor het dekken van de kosten die met de herplantplicht gemoeid zijn. Het bedrag van € 65.000 en het verloop van dit bedrag wordt inzichtelijk gepresenteerd in de gemeentelijke planning & control documenten.

Het college zegt toe de volgende tekst toe te voegen aan de beleidsmatige richtlijnen voor de kaderbrief 2021 van Het Werkplein:

“Het Werkplein dient bij de ontwikkelbare klanten in doelgroep C expertise van jobcoaches en hulpverleners bij elkaar te brengen om elkaar te versterken en daarmee de kansen op een plaatsing op een arbeidsplaats te vergroten en de kans van slagen op langere termijn te vergroten.”

Het college zegt toe de komende maanden in gesprek te gaan met alle betrokkenen bij de nieuwe winkelstraat.

Het raadsbesluit leest u hier.