Begroting 2020

menu

Financieringsbehoefte 2020

Financiering is de manier waarop de gemeente geld aantrekt of geld (tijdelijk) belegt. Dit noemen we de financieringsfunctie. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) vormt de basis voor het uitvoeren van de financieringsfunctie.

Begin 2020
Het totaalbedrag aan opgenomen leningen is begin 2020 € 57 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage hiervan is 2,3%. We verwachten ook een financieringstekort van ongeveer € 9 miljoen. Dit tekort financieren we met kasgeldleningen. We verwachten daarom dat het totaal aan leningen begin 2020 € 66 miljoen is.

2020
De financieringsbehoefte loopt in 2020 op met € 30 tot € 35 miljoen. Naast herfinanciering van aflopende leningen is dit geld ondermeer nodig voor de realisatie van de Nieuwe Nobelaer, de herontwikkeling van de stationsomgeving, rioleringsprojecten en reconstructies van wegen. We benutten hierbij zoveel mogelijk de kasgeldlimiet. Dat betekent dat we tot €11 miljoen kortlopende leningen aantrekken. Wanneer de financieringsbehoefte hoger is, trekken we langlopende leningen aan. Hoe hoog de financieringsbehoefte daadwerkelijk wordt, is afhankelijk van het tijdstip waarop de uitgaven en inkomsten plaatsvinden.

Uitgangspunten rente financiering
Voor de leningen die nodig zijn gaan we in de begroting 2020 uit van een rentepercentage van 0% voor kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de langlopende leningen gaan we uit van een rentepercentage van 0,4%.
Langlopende leningen gaan we in principe aan voor 10 jaar. Als er sprake is van een gunstig rentepercentage, onderzoeken we of een langere looptijd gewenst is.

Een overzicht van de leningen leest u hier.