Begroting 2020

menu

Investeringen 2019

In 2019 was € 51 miljoen voor investeringen beschikbaar. We verwachten hiervan in 2019 ongeveer € 14 miljoen uit te geven, zodat er eind 2019 nog € 37 miljoen over is.

investeringen

nog

(bedragen x € 1.000)

beschikbaar

Nieuwe Nobelaer

18.400

Vervanging riolering (met name VGRP)

12.300

Herontwikkeling Stationsomgeving

2.600

Investeringen openbaar gebied

1.800

Overige investeringen

2.100

37.200

Een groot gedeelte van deze investeringen heeft een lange doorlooptijd. We geven dat geld pas in 2020 en later uit.

In onze financiële verordening staan de afschrijvingstermijnen voor investeringen. Die termijnen gebruikten we bij het opstellen van het Investeringsplan 2020-2023.